Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Szkolenia UAVO (drony)

SZKOLENIA UAVO VLOS i BVLOS

Certyfikowany ośrodek szkolący Axidro.pl organizuje szkolenia UAVO VLOS i BVLOS przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Uprawnienia te są niezbędne do wykorzystania dronów do lotów innych niż rekreacyjne i sportowe.

Szkolenie UAVO trwa 3 dni i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Prowadzone jest przez wykwalifikowanych instruktorów - miłośników lotnictwa, którzy swoją pasję realizują na różne sposoby. Doświadczenie z BSP zdobywali w różnych okolicznościach jak staż w Siłach Powietrznych RP czy projektowanie i budowa modeli RC.

 

 

RODZAJE SZKOLEŃ

Organizujemy szkolenia w kategorii MR (wielowirnikowce) oraz A (samolot). Rozróżniamy dwie możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego:

 • VLOS - loty w zasięgu wzroku

 • BVLOS - loty poza zasięgiem wzroku.

Dodatkowo rozróżnia się kategorie:

 • H - śmigłowiec

 • AS - sterowiec

 • O - inny bezzałogowy statek powietrzny

Kandydat może uzyskać świadectwo kwalifikacji dla określonej kategorii wagowej:

 • do 2 kg

 • 2-7 kg

 • do 25kg

Kategorie te ustalone są zgodnie z aktualnymi przepisami

O przyznanej kategorii decyduje rodzaj i masa BSP, jakim kandydat zdaje część praktyczną egzaminu państwowego.

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkoleń UAVO został opracowany na postawie wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jest na bieżąco aktualizowany.

 

 

1. ZAKRES TEORETYCZNY SZKOLENIA

 1. Prawo lotnicze

 2. Meteorologia

 3. Człowiek jako pilot i operator UAV - możliwości i ograniczenia

 4. Nawigacja w lotach bezzałogowych

 5. Procedury operacyjne

 6. Osiągi i planowanie lotu

 7. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym

 8. Zasady wykonywania lotów

 9. Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

2. SZKOLENIE PRAKTYCZNE

 1. Zawis na wysokości ok 4m ze zmianą kierunku co 90 stopni,

 2. Odlot po linii prostej ze wznoszeniem, wykonanie zawisu, obrót o 180 stopni i powrót do miejsca wyjściowego z jednoczesnym równomiernym wytracaniem wysokości,

 3. Lot po obwodzie kwadratu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury,

 4. Lot po obwodzie kwadratu ze zmianą pułapu z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury,

 5. Lot po okręgu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie,

 6. Lot po obwodzie ósemki na stałym pułapie.

 

 

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Po utworzeniu grupy co najmniej 10 osobowej, egzamin państwowy może zostać przeprowadzony w miejscu, w którym obyło się szkolenie.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu testu. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tej części, umożliwia przystąpienie do części praktycznej. Obejmuje ona wykonanie manewrów i figur określonych przez egzaminatora.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu BVLOS jest posiadanie uprawnień VLOS na dany rodzaj BSP.

Kandydat przystępujący do egzaminu państwowego musi przedłożyć następujące dokumenty:

Wznieś się wyżej z Axidro.pl i zapisz się na szkolenie UAVO!

 

 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Marcin Stefanowski

tel: 720 888 568
e-mail: szkolenia@axidro.pl

Partnerzy